Komuna e Prishtinës dhe ndërmarrjet komunale e bëjnë vetë përzgjedhjen e nënpunësve të rinjë.
Vendet e lira të punës shpallen përmes sistemit elektronik të konkurseve (erekrutimi.net), të cilës në vazhdimsi i shtohen shpallje të reja. Këtu ju mund të plotësoni aplikacionin e konkursit në formë elektronike. Kjo është një formë më e thjeshtë e aplikimit, krahasuar me formën e deritashme të aplikimit përmes postës apo aplikacionit të shtypur.

Si formë shtesë, Komuna e Prishtinës i publikon vendet e lira të punës edhe nëpërmjet mediave elektronike sidhe ato të shkruara.