Struktura e të punësuarve

Në këtë ndërfaqe jepet diagrami që tregon numrin e të punësuarve nëpër secilën drejtori dhe raportin në mes drejtorive.